Multipakiety to dostęp do szerokiej oferty usług medycznych dla klientów indywidualnych oraz firm. Współpracujemy z największym operatorem - grupą LUX MED, obsługującym ponad 2 miliony osób w Polsce.

Koszyk

Suma 0,00 

Zobacz koszykZamawiam

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MULTIPAKIETY.PL

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.multipakiety.pl, prowadzonego przez podmiot Multimedica24 Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Szewskiej 28/10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768213, kapitał zakładowy: 5 000 zł – opłacony w całości, NIP: 5223148179, REGON: 382400605.

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sklepu internetowego określa:
  • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
  • warunki składania Zamówień na oferowane Usługi i dostępne w Sklepie Internetowym,
  • uiszczania przez Klienta opłaty za nabycie Usług nabywanych w Sklepie internetowym,
  • uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od umowy nabycia Usług,
  • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, a także składania Zamówień, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i telefon.
 3. Rozliczenia transakcji nabycia Usług w Sklepie Internetowym przeprowadzane są za pośrednictwem PayU Spółkę Akcyjną przelewem bankowym oraz za pośrednictwem kart płatniczych, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Sklepie Internetowym.

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

2. Słownik pojęć

 • Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia i nie skończyła 65 roku życia lub 80 roku życia w przypadku Pakietu Seniora, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 • Produkt – plan opieki medycznej będący przedmiotem Umowy sprzedaży, tj. usługi zdrowotne świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych, w wybranym zakresie świadczeń określonym w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty;
 • Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://multipakiety.pl za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 • Data uzyskania uprawnień – dzień, w którym Usługi medyczne zakupione w Sklepie Internetowym zostają aktywowane przez Lux Med Sp. z o.o. o czym Klient jest informowany w Potwierdzeniu zamówienia.
 • Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Multimedica24 sp.z.o.o., pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 • PayU – system płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep Internetowy, pozwalający na szybkie płatności za Usługi medyczne nabywane w Sklepie Internetowym. Dane firmy wzięte pod uwagę przy realizacji płatności.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

3. Obowiązki klienta

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta
 5. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie Internetowej oraz złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail albo telefoniczną będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
  1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
  2. braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
  3. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Warunki składania Zamówień

 1. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT. 
 2. Wszystkie dostępne produkty zawierające cenę, zakres świadczeń oraz wszelkie warunki umowne, oferowane przez podmiot Multimedica 24 sp.z.o.o. są dostępne publicznie na stronie internetowej. 
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pośrednictwem serwisu PayU (udostępnianego przez PayU Spółkę Akcyjną zarejestrowaną jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP 779-23-08-495) – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową,
 4. Klient może składać Zamówienia na Usługi dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.
 5. Multimedica24 sp.z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji w Sklepie Internetowym oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Klienta.
 6. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji,
  2. zalogować się do Sklepu Internetowego,
  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Usługi przez Klienta (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT),
  4. wybrać formę płatności,
  5. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 7. Aktywacja uprawnień do korzystania z Usług rozpoczyna się w pierwszym dniu kolejnego miesiąca po dokonaniu płatności za Usługę. W niektórych przypadkach formularz Zamówienia automatycznie proponuje datę Aktywacji uprawnień, która jest obowiązująca.

5. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy: Multimedica24 Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Szewskiej 28/10.
 2. Multimedica24 Sp. z o.o.  gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

6. Reklamacje

 1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Internetowego Klient może przekazać na jeden z poniższych sposobów:
  1. pocztą elektroniczną na adres: [email protected],
  2. telefonicznie pod numerem 22 129 14 90 dostępnym w dni powszednie w godz 8:00 – 19:00
 2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres biura: Multimedica24 Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Szewskiej 28/10.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Usługi jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.
 4. Opłata za połączenia telefoniczne jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

7. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO − informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Multimedica24 Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Szewskiej 28/10.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o przesłanie informacji na adres email: [email protected].
 1. dane osobowe przetwarzane będą:
  • zawarcia lub przystąpienia do umowy i jej wykonania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
  • dochodzenia roszczeń związanych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa . Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
 4. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie www.multipakiety.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Multimedica24 Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Szewskiej 28/10 informuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 2. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z punktem pkt. 1) powyżej. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 05.11.2020r.